14 English reviews written for Akamuti Organic Virgin Shea Butter

298 customer reviews in all languages

4,5 out of 5 stars
5 stars
333 (69%)
4 stars
87 (18%)
3 stars
34 (7%)
2 stars
11 (2%)
1 Stars
16 (3%)

Filter reviews: